Mājaslapas lietošanas noteikumi

Šo mājaslapu pārvalda Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rototeh", reģ. Nr. 40103427007, jur. adrese: Lielā Zaļā iela 9, Garkalne, Garkalnes nov., LV-2137, e-pasts: info@rototeh.lv, tālr.: +371 67278008.


Apmeklējot mūsu mājaslapu un/vai iegādājoties preces un pakalpojumus no mums, Jūs piekrītat zemāk izklāstītiem noteikumiem, tai skaitā tiem papildu noteikumiem un nosacījumiem, uz kuriem šeit ir atsauces vai hipersaites. Šie lietošanas noteikumi ir piemērojami visiem mājaslapas apmeklētājiem bez ierobežojumiem.


Lūdzam rūpīgi izlasīt šos lietošanas noteikumus pirms apmeklējat mūsu mājaslapu. Apmeklējot vai izmantojot jebkuru šīs mājaslapas sadaļu, Jūs piekrītat ievērot šos lietošanas noteikumiem. Ja Jūs nepiekrītat visiem siem noteikumiem un nosacījumiem, Jums nav tiesību apmeklēt šo mājaslapu vai izmantot kādu no tās pakalpojumiem.


Piekrītot šiem lietošanas noteikumiem, Jūs aplieciniet, ka Jūs esat uzskatāms par pilngadīgu un rīcībspējīgu Jūsu dzīvesvietas valstī.


Jūs nedrīkstat izmantot mūsu Preces nekādam prettiesiskam vai neatļautam mērķim, kā arī Jūs nedrīkstat, izmantojot šo mājaslapu, pārkāpt jebkādus Jūsu jurisdikcijā spēkā esošos normatīvos aktus (ieskaitot, bet ne tikai, autortiesības).


Jūs nedrīkstat pārsūtīt jebkādu kaitīgo programmatūru vai vīrusus, vai destruktīvus kodus.


Jebkura šo lietošanas noteikuma pārkāpuma gadījumā mājaslapas lietošanas tiesības Jums tiks nekavējoties pārtrauktas un Jūsu izveidotais lietotāja profils mājaslapā tiks dzēsts.


Šie lietošanas noteikumi ir attiecināmi uz jebkurām jaunām funkcijām un rīkiem, kuri tiek pievienoti esošajam internetveikalam. Jūs variet jebkurā brīdī šajā mājaslapā iepazīties ar jaunāko lietošanas noteikumu versiju. Mēs paturam tiesības atjaunināt, mainīt vai aizvietot jebkuru šo lietošanas noteikumu daļu, publicējot atjauninājumus un/vai izmaiņas mūsu mājaslapā. Jums ir pienākums periodiski pārbaudīt šo lapu, lai iepazītos ar šīm izmaiņām. Šīs mājaslapas izmantošana vai piekļuve tai pēc jebkuru lietošanas noteikumu izmaiņu publicēšanas nozīmē Jūsu piekrišanu šīm izmaiņām.


Terminoloģija

 

 1. PREČU PASŪTĪŠANA

1.1. Pircējs var nopirkt Preces, kuras Pārdevējs ir ievietojis pārdošanai Mājaslapā, reģistrējoties Mājaslapā.
1.2. Pārdevējs ir pielicis visas pūles, lai pēc iespējas precīzāk aprakstītu Preču galvenās īpašības un atspoguļotu Preču krāsas un attēlus. Tomēr Pārdevējs negarantē ka attēlotās Preces krāsas, izskats vai protektora raksts precīzi atspoguļo Preces faktisko izskatu.
1.3. Pārdevējs negarantē, ka jebkuras Mājaslapā nopirktas vai iegūtas Preces vai informācijas kvalitāte atbildīs Pircēja vēlmēm.
1.4. Preces var būt pieejamas ierobežotā daudzumā.
1.5. Pārdevējs ir tiesīgs ierobežot Preču pārdošanu jebkurai presonai, ģeogrāfiskajam reģionam vai jurisdikcijai. Jebkurš Mājaslapā esošs Preces piedāvājums nav spēkā, kur tas ir aizliegts.
1.6. Pircējs pasūta Preces, Mājaslapā izvēloties pasūtāmās Preces un norādot visu Pasūtījuma formā pieprasīto informāciju par Pircēju.
1.7. Pircējam ir pienākums sniegt aktuālu, pilnīgu un precīzu informāciju, kā arī savlaicīgi atjaunināt savu Mājaslapā reģistrēto informāciju, lai Pārdevējs varētu pabeigt Preču iegādes darījumus un sasniegt Pircēju, kad nepieciešams. Pircējs uzņemas atbildību par visām sekām, kas var rasties, ja Pasūtījuma formā norādītā informācija izrādīsies nepareiza vai nepilnīga.
1.8. Pārdevējs patur tiesības atteikt jebkuru Pasūtījumu, kā arī pēc sava ieskata ierobežot Pasūtījuma apmēru vienai personai vai vienam pasūtījumam. Šie ierobežojumi var būt attiecināmi uz Pasūtījumiem, kas veikti no viena lietotāja konta.
1.9. Gadījumā, ja Pārdevējs maina vai atceļ Pasūtījumu, Pārdevējs informē par to Pircēju, izmantojot e-pastu, adresi, vai tālruņa numuru, kuru Pircējs norādīja Pasūtījuma veikšanas brīdī.
1.10. Ja Pasūtījums tiek atcelts pēc tam, kad Pircējs ir Pasūtījumu apmaksājis, Pārdevējs atmaksā Pircējam samaksāto naudas summu par atcelto Pasūtījumu.

 

2. PREČU CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. Preces cena ir Mājaslapā norādītā cena par Preci brīdī, kad Pircējs apstiprina Pasūtījuma formu. Norādītā Preces cena ietver visus nodokļus.
2.2. Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā brīdī pēc sava ieskata mainīt Preču cenas bez iepriekšēja brīdinājuma.
2.3. Pēc Pasūtījuma apstiprināšanas no Pircēja puses, Pārdevējs sagatavo un nosūta Pircējam uz e-pastu avansa rēķinu, kā arī sazinās ar Pircēju telefoniski, lai precizētu Preču apmaksas un piegādes nosacījumus.
2.4. Pircējs apmaksā Pasūtījumu ar pārskaitījumu uz Pārdevēja avansa rēķinā norādīto bankas kontu rēķinā norādītā termiņā: pēc šā termiņa notecējuma avansa rēķinā norādītās cenas un citi nosacījumi vairs nav spēkā, ja Pārdevējs nepagarina šo termiņu. Maksājums uzskatāms par veiktu dienā, kad tas ir ieskaitīts Pārdevēja bankas kontā.
2.5. Pēc avansa rēķina apmaksas saņemšanas Pārdevējs nosūta Pircējam informatīvu paziņojumu par to, ka Pasūtījums ir pieņemts izpildei.
2.6. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas Mājaslapā norādītajā Preču cenā un gadījumā, ja Pircējs vēlas pasūtīt Pārdevējam Preču piegādi uz konkrētu adresi, piegādes izmaksas Puses saskaņo atsevišķi un Pircējs to apmaksā vienlaicīgi ar Pasūtījuma apmaksu.

 

3. PREČU PIEGĀDE

3.1. Pārdevējs rūpēsies, lai Pasūtījums tiktu izpildīts pilnībā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja noliktavā nav pasūtīto Preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības Preces nepiegādāt vai piegādāt mazāku Preču daudzumu, par to savlaicīgi informējot Pircēju.
3.2. Pircējs var saņemt Preces Pārdevēja noliktavas adresē: Lielā zaļā iela 9, Garkalne, Garkalnes nov., LV-2137, darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00 no brīža, kad Pārdevējs ir informējis Pircēju par to, ka Preces atrodas un var tikt saņemti noliktavā. Pārdevējs veic Preču iekraušanu, savukārt par Preču nostiprināšanu ir atbildīgs Pircējs. Ja Pircējs neierodas pēc Precēm 15 (piecpadsmit) dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs ir informējis Pircēju par Preču atrašanos noliktavā, sākot ar 16. dienu Pircējs maksā Pārdevējam par Preču glabāšanu 5 (pieci) euro/ tonnā plus PVN dienā.
3.3. Ja Puses vienojušās par Preču piegādi uz Pircēja norādīto adresi, Puses atsevišķi saskaņoPreču piegādes laiku. Pircējam ir pienākums nodrošināt, lai pasūtījumā norādītā persona Preču piegādes brīdī atrastos Pasūtījumā norādītajā adresē, uzrādītu piegādātājam personu apliecinošu dokumentu, bez kavēšanās pieņemtu Preces, parakstītu pavadzīmi un atgrieztu pavadzīmes eksemplāru piegādātājam atbilstoši piegādātāja noteikumiem.
3.4. Aptuvenie Preču piegādes termiņi tiek norādīti Pasūtījuma apstiprināšanas brīdī, un tiek skaitīti no brīža, kad Pārdevējs ir saņēmis Pasūtījuma pilnu apmaksu.
3.5. Pircējs apzinās un neiebilst, ka Preču piegādes termiņi ir norādīti tikai aptuveni un faktiskais piegādes termiņš var atšķirties no plānotā dažādu no Pārdevēja gribas neatkarību apstākļu dēļ, tāpēc Pircējs apņemas neizvirzīt nekādas pretenzijas pret Pārdevēju sakarā ar piegādes termiņa kavējumu, ja Pārdevējs ir savlaicīgi nodevis Preces piegādei.
3.6. Preču saņemšanas brīdī Preču saņēmējam ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un pilnvaru (ja Preces tiek saņemtas juridiskas personas vai citas fiziskas personas vārdā). Ja persona atsakās uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un/vai pilnvaru, Preces šai personai netiek nodotas.
3.7. Saņemot Preces, Pircējam ir pienākums pārbaudīt Preču atbilstību Pasūtījumam un, ja Pircējam nav nekādu iebildumu pret piegādātajām Precēm, Pircējam ir pienākums parakstīt Preču pavadzīmi.
3.8. No Pircēja puses parakstīta Preču pavadzīme apliecina, ka Pircējs ir pieņēmis pavadzīmē norādītās Preces pavadzīmē norādītā daudzumā un Pircējam nav nekādu iebildumu pret piegādātajām Precēm. Pēc Preču pavadzīmes parakstīšanas Pircējs vairs nav tiesīgs izteikt pretenzijas un iebildumus par Preču daudzuma, iepakojuma un kvalitātes neatbilstību pavadzīmē norādītajam, izņemot pretenzijas par Preču slēptajiem defektiem, kurus Pircējs nevarēja konstatēt Preču pieņemšanas brīdī.
3.9. Īpašumtiesības un Preču bojāšanas un bojāejas risks pāriet uz Pircēju ar Preču piegādes brīdi. Ja Preces tiek apmaksātas ar pēcapmaksu, īpašumtiesības uz Precēm pāriet Pircējam ar Preču pilnīgas apmaksas brīdi.

 

4. GARANTIJA

4.1. Garantija ir spēkā tikai attiecībā uz Precēm, attiecībā uz kurām pasūtījumā ir konkrēti norādīts, ka tām tiek piešķirta garantija un tās termiņš.
4.2. Garantija tiek piešķirta saskaņā ar konkrētās Preces ražotāja garantijas noteikumiem. Pēc Pircēja pieprasījuma Pārdevējs nodrošina Pircējam iepazīties ar garantijas noteikumiem oriģinālā valodā; Pārdevējam nav pienākuma iesniegt Pircējam Preces ražotāja garantijas noteikumus latviešu valodā.
4.3. Garantija ir spēkā vienīgi attiecībā uz Preces defektiem kuri, jau pastāvēja Preču piegādes brīdī, taču Pircējs nebija par tiem informēts un, pieņemot Preces, šos defektus nevarēja pamanīt objektīvu iemeslu dēļ. Pircējam ir pienākums pierādīt šajā punktā minētos apstākļus, pretējā gadījumā garantija nav spēkā.
4.4. Garantija neattiecas uz defektiem, kuri radušies pēc Preces nodošanas Pircējam, tai skaitā uz defektiem, kurus izraisīja:
    4.4.1. dabas stihijas, avārijas,
    4.4.2. nepareiza transportēšana vai glabāšana,
    4.4.3. nepareiza vai mērķim neatbilstoša Preces lietošana (nepareizs riepas spiediens, ķēžu spriegošana utt.)
    4.4.4. Preces bojāšana,
    4.4.5. Preces detaļu dabisks nodilums,
    4.4.6. Preces remonts, kuru nav veicis Pārdevējs,
    4.4.7. Preces profilakses neveikšana vai veikšana neatbilstoši Preces lietošanas instrukcijai.

 

5. ATTEIKUMA TIESĪBAS

5.1. Pircējs var 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču piegādes brīža izmantot atteikuma tiesības un, nesniedzot nekādu pamatojumu, atgriezt Preci.
5.2. Pircējs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no Līguma informē Pārdevēju, iesniedzot tam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu papīra formā vai elektroniski. Termiņš ir ievērots, ja Pircējs atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta Pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Pircēja pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.
5.3. Pircējs nosūta Preces atpakaļ Pārdevējam vai nodod tos Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.
5.4. Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par Pircēja lēmumu atkāpties no Līguma, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu par Precēm un Pircēja samaksātos piegādes izdevumus. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā ar Bankas pārskaitījumu uz Pircēja norādīto bankas kontu, no kura tika veikta apmaksa par Precēm.
5.5. Ja Pircējs ir skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, Pārdevējam nav pienākuma atmaksāt Pircējam piegādes papildu izdevumus.
5.6. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs saņēmis Preces vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka Preces ir nosūtīti atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.
5.7. Pircējs sedz Preču atgriešanas tiešās izmaksas.
5.8. Pircējs ir atbildīgs par Preču vērtības samazināšanos, ja Preces izmantotas citā nolūkā, nevis Preču rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.
5.9. Atteikuma tiesības ir spēkā tikai gadījumā, ja Pircējs ir patērētājs - fiziska persona, kura iegādājas Preces privātam patēriņam (ne saimnieciskai darbībai).

 

6. AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA

6.1. Pircējam ir aizliegts izmantot Mājaslapu vai tās saturu:
    6.1.1. jebkādam prettiesiskam mērķim;
    6.1.2. lai aizkartu vai pārkāptu Pārdevēja vai citu personu intelektuālā īpašuma tiesības;
    6.1.3. lai iesniegtu nepatiesu vai maldinošu informāciju;
    6.1.4. lai augšupielādētu vai pārraidītu vīrusus vai jebkādu ļaunprātīgu kodu, kurš tiks var var tikt izmantots jebkādā veidā, kas ietekmēs Mājaslapas, vai interneta funkcionalitāti vai darbību;
    6.1.5. lai vāktu vai izsekotu citu personīgo informāciju;
    6.1.6. lai sūtītu nepieprasītus sūtījumus (spamu), izmānītu personas datus (pikšķerētu), sagrozītu domēnu, viltotu pieprasījuma formas,maldinātu, pārmeklētu un ielasītu informāciju,
    6.1.7.  jebkādam aizskarošam vai amorālam mērķim; vai
    6.1.8. lai traucētu vai apietu Mājaslapas vai jebkuras ar to saistītas mājaslapas, vai interneta drošības iestatījumus.
6.2. Pircējam ir aizliegts reproducēt, dublēt, kopēt, pārdot, izplatīt vai citādi izmantot jebkuru informāciju Mājaslapā bez nepārprotamas rakstiskas atļaujas no Pārdevēja.

 

7. KĻŪDAS

7.1. Pārdevējs neuzņemas atbildību, ja Mājaslapā pieejamā informācija ir neprecīza, nepilnīga vai neaktuāla. Mājaslapā esošie materiāli ir paredzēti tikai vispārīgai informācijai un uz tiem nevajadzētu paļauties vai tos izmantot kā vienīgo pamatu lēmuma pieņemšanai, neiepazīstoties ar precīzākiem, pilnīgākiem un aktuālākiem informācijas avotiem. Jebkura paļaušanās uz Mājaslapā esošiem materiāliem ir Pircēja paša atbildība.
7.2. Mājaslapa var saturēt noteiktu vēsturisku informāciju. Vēsturiskā informācija katrā ziņā nav aktuāla un ir norādītā tikai informatīvā nolūkā. Pārdevējs patur tiesības pārveidot Mājaslapas saturu jebkurā brīdī, bet Pārdevējam nav pienākuma atjaunināt jebkuru informāciju Mājaslapā. Pircēja pienākums ir patstāvīgi sekot izmaiņām Mājaslapā.
7.3. Periodiski mājaslapā var būt informācija, ka satur drukas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus, kuri attiecas uz Preču aprakstiem, cenām, akcijām, piedāvājumiem, Preču piegādes cenām, piegādes termiņiem un pieejamību.
7.4. Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma (tai skaitā, pēc tam, kad Pircējs būs apstiprinājis Pasūtījumu) izlabot jebkuras kļūdas, neprecizitātes un izlaidumus un izmainīt vai atjaunināt informāciju vai atcelt Pasūtījumus, ja kāda Mājaslapā esoša informācija izrādīsies neprecīza.
7.5. Pārdevējs neuzņemas pienākumu atjaunināt, grozīt vai precizēt Mājaslapas informāciju, ieskaitot, bez ierobežojumiem, cenu informāciju, izņemot likumos noteiktās prasības. Neviens Mājaslapā norādītais izmaiņu vai atjaunināšanas datums nenozīmē, ka visa Mājaslapas informācija ir tikusi mainīta vai atjaunināta.

 

8. TREŠO PUŠU RĪKI UN HIPERSAITES

8.1. Mājaslapā var atrasties piekļuve trešo personu rīkiem, kurus Pārdevējs neuzrauga, nekontrolē un neievada. Tāpat noteikts saturs, produkti, kas pieejami Mājaslapā var saturēt trešo pušu materiālus un trešo pušu hipersaites Mājaslapā var pārvirzīt Pircēju uz trešo pušu mājaslapām, kuras nav saistītas ar Pārdevēju.
8.2. Pircējs apzinās un piekrīt, ka Pārdevējs sniedz pieeju šādiem rīkiem “kā ir” un “kā pieejams” bez jebkādām garantijām vai ieteikumiem. Jebkura Mājaslapā pieejamo izvēles rīku izmantošana ir Pircēja paša risks un ieskats un Pircējam ir pienākums nodrošināt, ka Pircējs ir iepazinies un piekrīt nosacījumiem, saskaņā ar kuriem trešās personas nodrošina šos rīkus.
8.3. Pārdevējs neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību, kas izriet vai ir saistīta ar trešo personu rīku izmantošanu, un par jebkādiem trešo personu materiāliem vai mājaslapām vai par jebkuriem citiem trešo personu materiāliem, produktiem vai pakalpojumiem.
8.4. Pārdevējs neatbild par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem saistībā ar preču, pakalpojumu, resursu, satura pirkšanu vai izmantošanu vai jebkuriem darījumiem veiktiem saistībā ar jebkuru trešo personu mājaslapām. Sūdzības, pretenzijas, problēmas vai jautājumus saistībā ar trešo pušu produktiem ir Pircējam ir jāadresē tieši trešajām personām.

 

9. ATBILDĪBA

9.1. Ja Pircējs neapmaksā Preces avansa rēķinā norādītā termiņā, Pircēja Pasūtījums tiek automātiski anulēts. Tas neliedz Pircējam izveidot jaunu Pasūtījumu, taču Pārdevējs negarantē, ka iepriekš pasūtītie Preces joprojām būs pieejamas par to pašu cenu.
9.2. Ja Puses vienojušās par Preču apmaksu ar pēcapmaksu un Pircējs kavē kādu no pēcapmaksas maksājumiem, Pircējs maksā Pārdevējam nokavējuma procentus 0.5% dienā no nokavētā maksājuma summas. No Pircēja saņemtie maksājumi vispirms tiek ieskaitīti nokavējuma procentu apmaksā un tikai pēc tam pamatparāda segšanai.
9.3. Ja Preču piegāde uz Pircēja norādīto adresi nav iespējama (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai pasūtījumā norādītā persona nav sastopami, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c. objektīvi iemesli), Puses saskaņo citu piegādes laiku. Šajā gadījumā Pircējs papildus apmaksā atkārtotu piegādes cenu, kā arī maksu par papildus Preces glabāšanu Noteikumos noteiktā apmērā.
9.4. Pārdevējs atbild par Preču kvalitāti un drošību Pārdevēja reģistrācijas valsts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un apmērā.
9.5. Pasūtot lietotas vai atjaunotas Preces, Pircējs apliecina, ka apzinās, ka lietotu un atjaunotu Preču īpašības nav tik labas, kā jaunu Preču īpašības, un uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas var rasties Pircējam un/vai trešajām personām šajā sakarā.
9.6. Pircēja prasījumus Pārdevējs izskata Pārdevēja reģistrācijas valsts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
9.7. Katra Puse ir atbildīga otrai Pusei par zaudējumus, ko tā tīši vai aiz rupjas neuzmanības nodarījusi otra Pusei ar savu darbību vai bezdarbību, kuri ir jau radušies uz zaudējumu atlīdzības pieprasījuma brīdi un kuru apmērs tieši izriet no maksājumus apliecinošiem dokumentiem. Neiegūtā peļņa nevienai no Pusēm netiek atlīdzināta.
9.8. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Pircējam var rasties Preču lietošanas rezultātā.
9.9. Pircējs piekrīt atlīdzināt visus Pārdevējam un trešajām personām nodarītos zaudējumus saistībā ar šo Noteikumu pārkāpumu vai jebkāda likuma vai trešo personu tiesību pārkāpumu, lietojot Mājaslapu.
9.10. Pārdevējs negarantē un neuzņemas atbildību par to, ka Mājaslapas izmantošana vienmēr būs nepārtraukti pieejama, aktuāla, droša un bez kļūdām.
9.11. Pārdevējs negarantē un neuzņemas atbildību par to, ka Mājaslapas izmantošanas rezultātā iegūtā informācija būs precīza un uzticama.
9.12. Pircējs piekrīt, ka laiku pa laikam Mājaslapa var nebūt pieejama nenoteiktu laiku vai Mājaslapas darbība var tikt pārtraukta bez iepriekšēja brīdinājuma.
9.13. Pircējs uzņemas Mājaslapas lietošanas vai tā lietošanas neiespējamības risku.

 

10. SPĒKĀ ESAMĪBA, GROZĪŠANA UN UZTEIKŠANA

10.1. Noteikumi kļūst saistoši Pircējam ar brīdi, kad Pircējs ienāk Mājaslapā.
10.2. Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā brīdī pēc sava ieskata mainīt šos Noteikumus, publicējot Mājaslapā jaunu Noteikumu versiju un neinformējot par to Pircēju. Pircējam ir pienākums katru reizi, veicot Pasūtījumu vai veicot citas darbības Mājaslapā, iepazīties ar aktuālo Noteikumu redakciju. Mājaslapas izmantošana vai piekļuve tai pēc jebkādu šo Noteikumu izmaiņu publicēšanas nozīmē piekrišanu šādām izmaiņām.
10.3. Noteikumu redakcija, kas bija spēkā konkrēta Pasūtījuma apstiprināšanas brīdī, šim konkrētajam Pasūtījumam ir spēkā līdz šā Pasūtījuma pilnīgai izpildei un apmaksai.
10.4. Gadījumā, ja Pārdevējs neizmanto vai nepiemēro kādus no Noteikumu nosacījumiem, tas nenozīmē un nerada atteikumu no šādām tiesībām vai noteikumiem.
10.5. Noteikumi veido visu vienošanos un saprašanos starp Pircēju un Pārdevēju, aizstājot visas iepriekšējās vai paralēlās vienošanās, sarunas un piedāvājumus, mutiskus vai rakstiskus, starp Pircēju un Pārdevēju (ieskaitot, bet ne tikai jebkuras iepriekšējās Noteikumu versijas).
10.6. Jebkuras divdomības, iztulkojot Noteikumus, nedrīkst tikt interpretētas pret pusi, kura izstrādāja Noteikumus.
10.7. Gadījumā ja kāds no Noteikumu noteikumiem tiks atzīts par prettiesisku, spēkā neesošu vai nepiemērojamu, šāds noteikums paliek spēkā maksimālā ar piemērojamo likumu pieļaujamā apmērā un nepiemērojamā daļa tiks uzskatīta par nodalītu no šiem noteikumiem, šāda ierobežojuma piemērošana neietekmēs pārējo noteikumu spēkā esamību un piemērojamību.
10.8. Jautājumiem, kas nav atrunāti Noteikumos, ir piemērojami Pārdevēja reģistrācijas valsts normatīvie akti.
10.9. Noteikumi ir spēkā, kamēr netiek uzteikti no Pārdevēja vai Pircēja puses.
10.10. Pircējs ir tiesīgs uzteikt Noteikumus jebkurā brīdī, pārtraucot lietot Mājaslapu.
10.11. Ja Pārdevēja ieskatā Pircējs pārkāpj Noteikumus vai Pārdevējam ir aizdomas, ka Pircējs pārkāpj Noteikumus, Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji uzteikt Noteikumus jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma un liegt Pircējam pieeju Mājaslapai (un jebkurai to daļai).